Hypotheek met een studielening

Studeren kost veel geld. Daarom lenen veel studenten geld bij DUO voor hun studie en hun levensonderhoud. Zo’n 44% van de studenten is in het schooljaar 2015-2016 een studielening bij DUO aangegaan. Sinds september 2015 lenen studenten meer en is het aantal studenten met een studielening fors toegenomen. Dit komt doordat er wijzigingen in het leenstelsel doorgevoerd zijn. Na je studie vind je een baan en je wilt een woning kopen, maar je moet je studieschuld nog aan DUO terugbetalen. Kun je eigenlijk een woning kopen als je nog een studielening hebt?

Hypotheek met een studielening

Als je een inkomen hebt dan kun je in principe een hypotheek krijgen. Óók als je nog een studieschuld bij DUO hebt. Door je studielening wordt het bedrag van je hypotheek wel lager. Hoe hoger je studielening is hoe minder je kunt lenen. Het moment waarop je je studieschuld aangegaan bent heeft ook invloed op het bedrag dat je kunt lenen. Studenten die hun studieschuld na 1 september 2015 aangegaan zijn maken namelijk gebruik van het nieuwe leenstelsel.

Hypotheek met een studielening onder het oude en het nieuwe leenstelsel

Ben je vóór 1 september 2015 een studielening aangegaan? Dan valt deze studielening onder het oude leenstelsel. De hypotheekverstrekker gaat er bij deze studieleningen vanuit dat je maandelijks 0,75% van je studieschuld aan DUO moet betalen. Je hebt bijvoorbeeld een studieschuld van € 20.000,- . Volgens de hypotheekverstrekker bedragen je maandelijks lasten aan DUO dan € 150,-.

StudieleningBen je je studielening ná 1 september 2015 aangegaan? Dan valt deze studielening onder het nieuwe leenstelsel. De hypotheekverstrekker gaat er bij deze studieleningen vanuit dat je maandelijks 0,45% van je studieschuld aan DUO moet betalen. Je hebt bijvoorbeeld een studieschuld van € 20.000,-. Volgens de hypotheekverstrekker bedragen je maandelijkse lasten aan DUO dan € 90,-.

Studenten met een studielening onder het nieuwe leenstelsel hebben meestal een hogere studielening. De basisbeurs is namelijk sinds 1 september 2015 voor nieuwe studenten afgeschaft. Door het afschaffen van de basisbeurs is het aantal studenten dat een studieschuld aangaat flink toegenomen.

Zo’n 44% van de studenten is in het schooljaar 2015-2016 een studielening bij DUO aangegaan. Een schooljaar eerder was dit percentage nog 27%. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) lenen studenten sinds september 2015 gemiddeld € 21.000,- tot € 24.000,- bij DUO. Dit bedrag was gemiddeld € 15.000,-, voordat de basisbeurs afgeschaft werd.

Dankzij je studielening een woning kopen

Één op de drie studenten gaat de maximale studieschuld bij DUO aan. Volgens het Nationale Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) gebruiken studenten hun studielening steeds vaker voor andere dingen dan hun studie. De reden hiervoor is dat de leenvoorwaarden van een studieschuld bij DUO erg gunstig zijn.

Doeleinden zijn bijvoorbeeld:

 • sparen
 • reizen
 • auto kopen
 • woning financieren

Tijdens je studie stelt DUO het rentepercentage van je studielening ieder kalenderjaar opnieuw vast. Als je je studie afgerond hebt gaat DUO je rentepercentage iedere 5 jaar opnieuw vaststellen.

In het najaar van 2016 rekent DUO zo’n 0% rente voor nieuwe studieleningen. In 2012 was dit percentage nog 1,39%! Studieleningen onder het nieuwe leenstelsel moeten binnen 35 jaar na afronding van de studie terugbetaald worden. Onder het oude leenstelsel is deze termijn 15 jaar.

Je hypotheekadviseur over je studieschuld vertellen

In Nederland registreert Bureau Krediet Registratie (BKR) alle leningen vanaf € 250,-, die langer dan 1 maand gebruikt worden. Bij het verstrekken van een hypotheek controleert een hypotheekverstrekker het BKR-registratiesysteem. De leningen (met of zonder codering) in BKR zeggen namelijk iets over jouw betalingsmoraliteit.

Blijkt uit de BKR-check dat je een lening hebt, dan houdt de hypotheekverstrekker daar bij de hypotheekberekening rekening mee. Er kan een codering achter je lening staan als je bijvoorbeeld een betalingsachterstand hebt gehad. Coderingen in BKR kunnen ertoe leiden dat je geen hypotheek kunt krijgen.

Studieschulden bij DUO worden niet bij BKR geregistreerd. Je hypotheekadviseur vraagt je daarom of je een studielening hebt. Uiteraard moet je je hypotheekadviseur over je studielening vertellen.

Op basis van jouw persoonlijke situatie berekent je hypotheekadviseur welk bedrag je maximaal aan hypotheek kunt krijgen. Ook wordt er gekeken of de hypotheeklasten verantwoord voor je zijn. Als je je studieschuld verzwijgt maakt de hypotheekadviseur een verkeerde berekening.

Meestal komt de hypotheekverstrekker of de hypotheekadviseur er op een later moment toch achter. Bijvoorbeeld als de hypotheekverstrekker bankafschriften controleert waar bij- en/of afschrijvingen van DUO op staan. Blijk je dan ineens een studieschuld te hebben, dan krijg je er zeker vragen over. In het uiterste geval kan de hypotheek je door het verzwijgen zelfs geweigerd worden. Een ander risico dat je loopt is dat je de woning niet meer gefinancierd krijgt als de lasten van je studieschuld meetellen.

Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan is er een vangnet voor als je door bepaalde omstandigheden buiten jouw schuld om in betalingsproblemen raakt. In dat geval kan NHG je bijvoorbeeld de restschuld kwijtschelden als je je woning moet verkopen. Blijkt echter dat je een studieschuld had toen je de hypotheek afsloot? Dan komt het vangnet te vervallen.

Het is dus heel onverstandig om je studieschuld te verzwijgen. Vertel je hypotheekadviseur over je studielening bij DUO!

Als je hypotheekadviseur je maximale hypotheek berekent wordt rekening gehouden met je hele studielening. Als je tussentijds al afgelost hebt op je studielening dan mag je hypotheekadviseur uitgaan van je studieschuld minus dit afgeloste bedrag. De extra aflossing op je studielening moet je dan natuurlijk wel kunnen aantonen.

De studieschuld van een HBO/WO-student

De studieschuld van een HBO/WO-student bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een studielening
 • een reisproduct
 • een collegegeldkrediet
 • een aanvullende beurs

Gedurende maximaal 7 jaar kan een HBO/ WO-student studiefinanciering ontvangen voor een HBO- of WO-opleiding van 4 jaar. Als een opleiding langer duurt kan de student langer studiefinanciering krijgen. De studielening moet in ieder geval binnen 10 jaar opgebruikt zijn.

Tijdens de eerste 5 jaar van de studie kan een student gebruik maken van een reisproduct. Het collegegeldkrediet is uitsluitend voor het betalen van het collegegeld.

Afhankelijk van het inkomen van de ouders en het aantal studerende broers en zussen kan een student gedurende de eerste 4 jaar ook nog een aanvullende beurs krijgen. De eerste 5 maanden van de aanvullende beurs zijn standaard een gift voor de student. Als de student binnen 10 jaar het diploma behaalt dan wordt de rest van de aanvullende beurs ook een gift.

Behaalt de student binnen 10 jaar een diploma? Dan bestaat de studieschuld van de HBO/WO-student uit een studielening en een collegekrediet. Doet de student langer dan 10 jaar over de studie? Dan moet de student de kosten van het reisproduct en de eventuele aanvullende beurs (met uitzondering van de eerste 5 maanden) aan DUO terugbetalen. In 15 of 35 jaar betaalt de student de studieschuld terug. Dit is afhankelijk van het leenstelsel waar de studieschuld onder valt.

De studieschuld van een MBO-student

De studieschuld van een MBO-student op niveau 1 en 2 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • basisbeurs
 • studielening
 • reisproduct
 • aanvullende beurs

Volg je als MBO-student een studie op niveau 1 of 2? Dan ontvang je een basisbeurs en een reisproduct. De MBO-student kan daarnaast een studielening en eventueel een aanvullende beurs ontvangen.

De basisbeurs, de eventuele aanvullende beurs en het reisproduct zijn een gift voor MBO-studenten op niveau 1 of 2. Zolang deze MBO-studenten een MBO-studie op niveau 1 of 2 volgen ontvangen zij studiefinanciering. De studieschuld bij DUO van MBO-studenten op niveau 1 of 2 kan in principe dus alleen maar een studielening zijn.

De studieschuld van een MBO-student op niveau 3 en 4 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • basisbeurs
 • studielening
 • reisproduct
 • aanvullende beurs

Afhankelijk van het inkomen van de ouders en het aantal studerende broers of zussen kan de MBO-student tijdens maximaal 4 jaar een aanvullende beurs krijgen. Tijdens het eerste jaar is deze aanvullende beurs een gift.

Een MBO-student op niveau 3 of 4 kan gedurende maximaal 7 jaar geld van DUO lenen. Als de MBO-student een specialistische opleiding volgt kan de student in aanmerking komen voor maximaal 2 jaar extra studiefinanciering. De MBO-student heeft 10 jaar de tijd om de studiefinanciering op te gebruiken. In 15 of 35 jaar betaalt de student de studieschuld terug. Dit is afhankelijk van het leenstelsel waar de studieschuld onder valt.

Als een MBO-student op niveau 3 en 4 binnen 10 jaar een diploma behaalt dan worden de basisbeurs, de rest van de eventuele aanvullende beurs en het reisproduct een gift. Dit noem je de prestatiebeurs. Behaalt de MBO-student op niveau 3 of 4 geen diploma? Dan moet alles terugbetaald worden (met uitzondering van het eerste jaar van de aanvullende beurs). De studieschuld kan dan dus bestaan uit een studielening, de kosten van de basisbeurs, de kosten van het reisproduct en de eventuele aanvullende beurs (met uitzondering van het eerste jaar).

Het reisproduct

Het reisproduct maakt onderdeel uit van de studiefinanciering. Een student kan met het reisproduct gratis of met korting met het openbaar vervoer reizen. In eerste instantie is het reisproduct een lening van € 99,66 per maand. De lening het reisproduct wordt een gift als de student binnen 10 jaar een diploma behaalt.

De student wordt door DUO gestraft als ten onrechte gebruik gemaakt is van een reisproduct. Voor iedere maand dat er geen recht op het reisproduct was moet de student € 164,47 aan DUO betalen. Over de schuld berekent DUO ook nog eens 2% rente. De schuld int DUO namens vervoersbedrijven. Daarom kan DUO deze schuld niet bij de rest van de studieschuld optellen.

Bijverdiensten naast de studieschuld

Veel studenten hebben aardige bijverdiensten naast hun studielening. Zo’n 71% van de studenten heeft inkomen uit een bijbaan en/of ontvangt een stagevergoeding. Gemiddeld hebben studenten een maandinkomen van € 768,-.

Het inkomen van een student met een studielening bij DUO kan gemaximeerd zijn. Of dit zo is hangt van het leenstelsel af waar de studielening onder valt. Vanaf 1 september 2015 mogen HBO-studenten en WO-studenten met een studieschuld onbeperkt bijverdienen. Valt de studieschuld van de student onder het oude leenstelsel? Dan geldt voor HBO/WO-studenten een inkomstengrens van € 13.989,13 in 2016. MBO-studenten mogen in 2016 tot € 13.989,13 bijverdienen naast hun studiefinanciering.

Verdient een student meer dan de inkomstengrens? Dan heeft de student geen recht meer op de studiefinanciering inclusief het reisproduct. Zij moeten hun studiefinanciering dan zelf beëindigen. Als zij dat niet doen dan moeten zij naderhand het inkomen dat zij boven de inkomstengrens verdiend hebben terugbetalen.

De student betaalt maximaal terug wat de student in dat studiefinancieringsjaar van DUO ontvangen heeft aan basisbeurs, aanvullende beurs, en reisproduct. Als een student in het afstudeerjaar een eigen bedrijf start telt de winst uit eigen onderneming overigens niet mee.

Naast een studie een kind verzorgen

De ‘eenoudertoeslag’ is bedoeld voor studenten, die naast een studie een kind verzorgen. Om in aanmerking te kunnen komen voor de eenoudertoeslag moet de student aan verschillende voorwaarden voldoen. De student is de enige verzorgende ouder van het kind, ontvangt géén kinderbijslag voor het kind en heeft géén (inwonende) partner. Uiteraard moet het kind bij de gemeente op het adres van de student ingeschreven staan.

Volgt de student een studie van 4 jaar? Dan kan de student gedurende maximaal 7 jaar een eenoudertoeslag krijgen. De eenoudertoeslag is in eerste instantie een lening. Als de verzorgende student binnen 10 jaar een diploma behaalt dan wordt de eenoudertoeslag van de eerste 4 jaar een gift. De gift wordt groter als de studie langer duurt.

De studieschuld van een student die tegelijkertijd een kind verzorgt kan dus bestaan uit:

 • de schuld van een HBO/WO-student, MBO-student op niveau 1 en 2 of een MBO-student op niveau 3 en 4
 • de eenoudertoeslag die de student na het 4e studiejaar ontvangen heeft (of langer als de studie langer duurt dan 4 jaar).

De student moet binnen 10 jaar een diploma behalen, anders moet de student de volledige eenoudertoeslag terugbetalen. In 15 of 35 jaar betaalt de student de studieschuld terug. Dit is afhankelijk van het leenstelsel waar de studieschuld onder valt.

Leeftijdsgrens voor studiefinanciering

Tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarop een student 30 jaar oud wordt kan een student bij DUO een studiefinanciering aanvragen en in laten gaan. Alleen als de student vervolgens met de studie en de studiefinanciering stopt kan de student voor een nieuwe studie geen studiefinanciering meer krijgen.

Nederlanders komen automatisch in aanmerking voor een studiefinanciering. Niet-Nederlanders uit EU-landen en met bepaalde verblijfsvergunningen kunnen ook in aanmerking komen voor een studiefinanciering.

Wanneer moet de student de studieschuld terugbetalen?

Als het recht op studiefinanciering stopt dan hoeft de student de studielening nog niet meteen terug te betalen. Pas na ruim 2 jaar moet de student de studielening af gaan lossen. Natuurlijk mag de student wel eerder beginnen met aflossen. Meestal stuurt het opleidingsinstituut van de student automatisch een bericht naar DUO over de beëindiging van de studie.

Terug