Privacy beleid

Bij HypotheekOnline.nl beseffen we dat privacy erg belangrijk is. Zeker als het gaat om financieel advies, persoonlijke begeleiding en onafhankelijke bemiddeling. We hebben daarom een uitgebreid privacy beleid. In onderstaande tekst kun je lezen wat wij allemaal doen om jouw privacy te waarborgen.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites die worden aangeboden door Starterslening.nl B.V., dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. HypotheekOnline.nl maakt onderdeel uit van Starterslening.nl B.V.

Als wij in ons privacy beleid van ‘diensten’ spreken, dan gaat het over de gezamenlijke diensten van deze bedrijven.

Als je vragen hebt over dit privacy beleid, dan kun je schrijven naar:

Starterslening.nl B.V. h.o.d.n. HypotheekOnline.nl

Afdeling Privacy Beleid

Fascinatio Boulevard 1158,

2909VA Capelle aan den IJssel

Postbus 84033

3009 CA Rotterdam

Nederland

Ons gebruik van verzamelde gegevens

We bieden een aantal diensten aan. Voor de meeste van deze diensten hoef je geen account aan te maken. Wij verzamelen echter wel gegevens om al onze diensten te kunnen leveren. Ook als je geen account hebt. We kunnen de volgende soorten gegevens verzamelen:

Gegevens die je zelf verstrekt

Voor verschillende diensten op HypotheekOnline.nl, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken (zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Voor bepaalde diensten kunnen we je ook om bankrekeninggegevens of andere betaalgegevens vragen. Deze gegevens bewaren we in gecodeerde vorm op beveiligde servers. Wij zullen nooit zonder jouw expliciete toestemming een betaling uitvoeren ten laste van je opgegeven bankrekening(en).

Wat doen wij wel met verzamelde gegevens van jou? We streven ernaar om jou optimaal van dienst te zijn. We willen de kwaliteit van onze dienstverlening dan ook continu verbeteren. Om die reden kunnen wij de door jou verstrekte gegevens combineren met gegevens van andere diensten of van derden. Bij bepaalde diensten kun je zelf aangeven, dat wij jouw gegevens niet mogen gebruiken.

Cookies

Wanneer je HypotheekOnline.nl bezoekt, verzenden we één of meer Cookies (een klein bestand met een tekenreeks) naar je computer. Door deze cookies kan je browser worden herkend. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Cookies maken het wel mogelijk om te controleren of de door jou opgevraagde informatie inderdaad bij jou terecht is gekomen.

We gebruiken Cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld om gebruikersvoorkeuren op te slaan, de interactietools en paginarelevantie te verbeteren en gebruikerstrends bij te houden. We gebruiken de gegevens om vast te stellen hoe gebruikers onze diensten gebruiken. Door het gebruik van Cookies voorkomen we tevens ongeoorloofd toegang tot jouw geregistreerde gegevens.

Het kan zijn dat we een Cookie in je browser plaatsen wanneer je een website van Starterslening.nl B.V. bezoekt, die deze Cookies gebruikt. Daar waar je wettelijk gezien toestemming dient te verlenen voor het gebruik van (niet-functionele) Cookies dan vragen wij je om toestemming voor het gebruiken van Cookies. Via Opt-In kun je vervolgens toestemming geven. Sommige browsers ondersteunen een automatisch Opt-Out systeem (bijv. Do No Track). Daarmee kun je voorafgaand aan je bezoek aan de website aangeven of je wel of geen gebruik wenst te maken van bepaalde Cookies.

Loggegevens

Als je diensten van Starterslening.nl B.V. opent, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die je browser verzendt als je een website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens, zoals je:

 • web bezoek
 • IP-adres
 • browsertype
 • browsertaal
 • de datum en tijd van je bezoek
 • een of meer cookies waaraan je browser kan worden herkend.

Hiermee zorgen wij ervoor dat – als je een account hebt – je de enige bent, die toegang heeft tot je eigen accountgegevens.

Gebruikerscommunicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar Starterslening.nl B.V. verzendt, is het mogelijk dat we die bewaren om de inhoud ervan te kunnen verwerken, je verzoeken te beantwoorden en onze diensten te verbeteren. Dit geldt ook voor je reactie op promotionele activiteiten.

Gelieerde Startershypotheek-diensten op andere sites

Een aantal van onze diensten bieden wij in samenwerking met andere websites aan. Persoonsgegevens die je aan die websites verstrekt, kunnen naar Starterslening.nl B.V. worden verzonden, zodat je gebruik kunt maken van de dienst. We verwerken dergelijke gegevens in overeenstemming met dit privacy beleid. De gelieerde sites waarop onze diensten worden aangeboden, kunnen een ander privacy beleid hebben. Wij raden je daarom aan het privacy beleid van de desbetreffende website door te lezen.

Om fraude en misbruik te voorkomen worden je financiële gegevens slechts zeer beperkt en onder streng toezicht uitgewisseld met andere websites. Daardoor kan het voorkomen dat op deze andere websites nogmaals om je financiële gegevens wordt gevraagd (terwijl je deze al in je account had bewaard).

Locatiegegevens

Starterslening.nl B.V. biedt locatie-afhankelijke diensten aan, zoals mobiele versies van websites. Als je deze diensten gebruikt, kan Starterslening.nl B.V. informatie ontvangen over je daadwerkelijke locatie (zoals GPS-signalen van een mobiel apparaat of directoryservices van hostingproviders) of informatie die kan worden gebruikt om een locatie te schatten (zoals een telefoon-id of IP-adres).

Links

Starterslening.nl B.V. kan links weergeven met een indeling waarmee we kunnen bijhouden of deze links zijn gevolgd. We gebruiken deze gegevens om de kwaliteit van onze web-technologie, content en links te verbeteren. Als je een ongeldige link tegenkomt of de bestemming van de link niet vertrouwt, kun je de link rapporteren aan Starterslening.nl B.V. Wij kunnen dan gepaste maatregelen treffen om de link aan te passen of te verwijderen.

Andere sites

Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de diensten van Starterslening.nl B.V. We hebben geen controle over andere websites en applicaties die gebruik maken van de toepassingen, producten of diensten van Starterslening.nl B.V.. Dit geldt ook voor websites, waar toepassingen van Starterslening.nl B.V. naartoe linken. Andere websites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op je computer plaatsen, gegevens verzamelen of je verzoeken om persoonsgegevens te verstrekken.

Starterslening.nl B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens en financiële gegevens voor de doeleinden die zijn beschreven in dit privacy beleid en/of de aanvullende privacy-kennisgevingen voor specifieke diensten. De verwerking van financiële gegevens gebeurt conform de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Voorbeelden van diensten zijn:

 • het leveren van toepassingen aan gebruikers, inclusief de weergave van aangepaste inhoud en reactieformulieren;
 • controle, onderzoek en analyse om onze toepassingen te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren;
 • het veiligstellen van het technisch functioneren van ons netwerk;
 • het beschermen van de rechten of het eigendom van Starterslening.nl B.V. of onze gebruikers; en
 • het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Starterslening.nl B.V. verwerkt persoonsgegevens op onze servers in Nederland en in andere Europese landen. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat we persoonsgegevens verwerken namens of volgens de instructies van derden, zoals onze marketingpartners.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor een bepaalde dienst waarvoor je registratie is vereist, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Als we deze gegevens voor een ander doel willen gebruiken dan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, vragen we je van tevoren om toestemming. We verzamelen of gebruiken geen gevoelige informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Je kunt ervoor kiezen geen persoonsgegevens aan onze diensten te verstrekken, maar in dat geval is het mogelijk dat je de diensten van Starterslening.nl B.V. niet kunt gebruiken.

Cookies

De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is mogelijk dat sommige functies en diensten van Starterslening.nl B.V. niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

De technologie-partners waarmee wij samenwerken, bieden je eventueel ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een browser addon te installeren. Met een browser addon worden je gegevens niet of beperkt bewaard. Raadpleeg ook de mogelijkheden van je browser om aan te geven dat je niet wilt dat je bezoekersgedrag gevolgd wordt. Of dat je surft via een zogenaamde prive-navigatie, waarbij geen of minder gegevens worden gedeeld met de websites die je bezoekt. Het is mogelijk dat sommige functies en diensten van Starterslening.nl B.V. niet correct functioneren als je een privacy-instelling hebt ingeschakeld in je browser.

Gegevens delen

HypotheekOnline.nl deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoonsgegevens met andere bedrijven of individuen buiten Starterslening.nl B.V.:

Als je toestemming

 • hiervoor hebt gegeven. We hebben uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonsgegevens.
 • Als we persoonsgegevens aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoonsgegevens namens Starterslening.nl B.V. te verwerken. We vereisen dat deze partijen ermee instemmen de gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacy beleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van de gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:
 1. eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen;
 2. uitvoering aan de toepasselijke Servicevoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan;
 3. fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen; of
 4. de rechten, eigendom of veiligheid van Starterslening.nl B.V., zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.
 • Als Starterslening.nl B.V. betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen, zullen we je hiervan op de hoogte stellen, voordat je persoonsgegevens worden overgedragen. Je krijgt dan wellicht met een ander privacy beleid te maken. We kunnen bepaalde gedeelten van verzamelde niet-persoonsgegevens delen met derden. Bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat met een bepaalde tool heeft gewerkt, of het aantal gebruikers dat op een bepaald formulier heeft gereageerd. Aan de hand van dergelijke gegevens kun je niet worden herkend. Neem contact met ons op via het onderstaande adres als je nog verdere vragen hebt over het beheer of gebruik van je persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens

We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.

Hieronder vallen:

 • interne controles van ons beleid;
 • beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens;
 • fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

We beperken de toegang tot persoonsgegevens tot de bij Starterslening.nl B.V. werkzame medewerkers, contractanten en agenten die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Deze individuen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Gegevensintegriteit

Starterslening.nl B.V. verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacy beleid of andere toepasselijke privacy kennisgevingen voor specifieke diensten. We blijven ons beleid met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we verwerken, correct, volledig en actueel zijn, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonsgegevens zo nodig bij te werken of te corrigeren.

Toegang tot en bijwerken van persoonsgegevens

Wanneer je onze diensten gebruikt, doen we te goeder trouw inspanningen om je te voorzien van toegang tot je persoonsgegevens en om je gegevens te corrigeren als ze niet correct zijn. Op jouw verzoek kunnen we je persoonsgegevens verwijderen als het bewaren van deze gegevens niet is vereist volgens de geldende wetgeving.

We vragen je dan wel je te identificeren, voordat we de gegevens corrigeren of verwijderen. We kunnen verzoeken weigeren te verwerken, die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes), of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist.

In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze dienst gratis uit, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt. Sommige van onze diensten hebben andere procedures voor het toegankelijk maken, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens van gebruikers. We leveren de details voor deze procedures in de specifieke privacy kennisgevingen of veel gestelde vragen voor deze diensten.

Afmelden voor onze diensten en verwijderen van persoonsgegevens

Het is voor ons belangrijk dat je de informatie ontvangt waar je om hebt gevraagd. Tevens kunnen je interesses veranderen zodat je op een later tijdstip misschien geen informatie meer wilt ontvangen. Wij bieden hiervoor de mogelijkheid om jezelf (tijdelijk) af te melden dan wel je persoonsgegevens geheel te laten verwijderen.

 • Je kunt ons op de hoogte stellen van het feit dat je je wilt afmelden voor onze diensten, zodat je geen berichten meer ontvangt van HypotheekOnline.nl (tenzij je je op een later tijdstip natuurlijk weer aanmeldt voor deze diensten). Houd hierbij rekening met het feit dat je na afmelding geen aanspraak meer kunt maken op de diensten van HypotheekOnline.nl. In geen geval is Starterslening.nl B.V. aansprakelijk voor financiële consequenties wanneer je je hebt afgemeld voor onze diensten. Accepteer je het risico om onvoldoende geïnformeerd te blijven door HypotheekOnline.nl, dan kunt je jouw afmelding met het contactformulier doorgeven. Je verzoek wordt binnen enkele werkdagen door onze medewerkers opgevolgd en verwerkt. Graag zouden wij ook op de hoogte gesteld willen worden waarom je hebt besloten om je af te melden voor onze diensten.
 • Je kunt ons ook verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand. Houd er dan rekening mee dat je na verwijdering geen aanspraak meer kunt maken op onze diensten: - lopende aanvragen voor financiële steun en hulp worden geannuleerd; -- gehonoreerde financieringsaanvragen welke nog niet gecompleteerd zijn worden mogelijk ingetrokken; -- (periodieke) uitkeringen van subsidies, kortingen e.d. kunnen worden onderbroken.

Eventuele openstaande tegoeden of betalingsverplichtingen (daar waar van toepassing) als gevolg van je gebruik van onze diensten worden met je afgerekend/verrekend, alvorens wij je persoonsgegevens definitief kunnen verwijderen.

Handhaving

Starterslening.nl B.V. controleert regelmatig of aan dit privacy beleid wordt voldaan. Als je vragen of bedenkingen hebt met betrekking tot dit privacy beleid of de manier waarop Starterslening.nl B.V. omgaat met persoonsgegevens, kun je schrijven naar:

Starterslening.nl B.V. h.o.d.n. HypotheekOnline.nl

Afdeling Privacy Beleid

Fascinatio Boulevard 1158

2909VA Capelle aan den IJssel

Postbus 84033

3009 CA Rotterdam

Nederland

Wanneer we formele, geschreven klachten ontvangen op dit adres, is het beleid van Starterslening.nl B.V. om contact je op te nemen over de bedenkingen. We zullen samenwerken met de toepasselijke wetgevende instanties, inclusief lokale instanties voor gegevensbeveiliging, om eventuele klachten over tot de overdracht van persoonsgegevens met je op te lossen als we er samen niet uitkomen.

Wijzigingen in dit privacy beleid

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen je rechten onder dit privacy beleid niet beperken zonder je uitdrukkelijke toestemming, en we verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zullen zijn. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het privacy beleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacy beleid). Elke versie van dit privacy beleid wordt boven aan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Als je aanvullende vragen of opmerkingen over dit privacy beleid hebt, kun je op elk gewenst moment schrijven naar:

Starterslening.nl B.V. h.o.d.n. HypotheekOnline.nl

Afdeling Privacy Beleid

Fascinatio Boulevard 1158

2909VA Capelle aan den IJssel

Postbus 84033

3009 CA Rotterdam

Nederland