Hypotheek met studieschuld, kan dat?

Studeren is duur. Veel studenten lenen daarom geld bij DUO om hun studie en levensonderhoud te kunnen betalen. In het schooljaar 2015-2016 ging maar liefst 44% van de studenten een studieschuld aan. Wil je na je studie een eigen huis kopen? Wat is het effect van je studieschuld dan eigenlijk op het bedrag dat je maximaal kunt lenen voor je eerste eigen woning?

Lagere hypotheek met studieschuld

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) lenen studenten die nu met een studie starten gemiddeld € 21.000,- tot € 24.000,- bij DUO. Als je een studieschuld hebt, dan kun je gewoon een hypotheek krijgen. Het bedrag dat je kunt lenen is wel lager. Hoe groot het effect is van je studieschuld hangt er vanaf hoe hoog je studieschuld is en wanneer je je studieschuld bent aangegaan. Per 1 september 2015 is namelijk een nieuw leenstelsel van start gegaan.

Oud leenstelsel of nieuw leenstelsel?

Maak je gebruik van het oude leenstelsel (tot 1 september 2015)? Dan houdt je hypotheekverstrekker rekening met een maandelijkse last van 0,75% van het oorspronkelijke bedrag van je studieschuld. Stel dat je een studieschuld van € 20.000,- bent aangegaan. Je hypotheekverstrekker gaat er vanuit dat je maandelijks € 150,- aan DUO betaalt.

Als je van het nieuwe leenstel (na 1 september 2015) gebruik maakt, dan houdt je hypotheekverstrekker rekening met een maandelijkse last van 0,45% van het oorspronkelijke bedrag van je studieschuld. Stel dat je een studieschuld van € 20.000,- bent aangegaan. Je hypotheekverstrekker gaat er vanuit dat je maandelijks € 90,- aan DUO betaalt.

StudieschuldWel is het zo, dat studenten die onder het oude leenstelsel een hypotheek aangegaan zijn vaak een lagere lening hebben. Zij kregen namelijk nog een basisbeurs. In 2014 ging zo’n 27% van de studenten een studieschuld aan. Sinds de basisbeurs per 1 september 2015 afgeschaft is, is het aantal lenende studenten dus flink toegenomen! Bij het oude leenstelsel bedroeg de gemiddelde studieschuld € 15.000,-. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) lenen studenten die nu met een studie starten gemiddeld € 21.000,- tot € 24.000,- bij DUO.

Als je tussentijds extra afgelost hebt op je lening, dan mag de hypotheekverstrekker uitgaan van de studieschuld minus de extra aflossing. Uiteraard moet je dat dan wel aan kunnen tonen.

Huis kopen mogelijk door studiefinanciering

Het Nationale Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft onderzocht, dat studenten ook geld lenen voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld om te sparen, een mooie reis te maken en zelfs om een huis te kopen! De voorwaarden zijn namelijk erg aantrekkelijk.

Studenten, die nu een studielening aangaan moeten hun studieschuld binnen 35 jaar terugbetalen. Onder het oude leenstelsel geldt een terugbetaaltermijn van 15 jaar. De rente voor nieuwe leningen bedraagt 0,01%. In 2012 betaalde een student nog 1,39% rente voor een studieschuld. Tijdens de periode dat je studiefinanciering krijgt wordt het rentepercentage per kalenderjaar opnieuw bepaald. Na deze periode stelt DUO het rentepercentage iedere 5 jaar vast.

Volgens het NIBUD leent één op de drie studenten het maximale bedrag. En dat terwijl studenten ook gewoon flinke bijverdiensten hebben. Ongeveer 71% van de studenten heeft een bijbaan en/of verdient tijdens een stageperiode. Studenten hebben gemiddeld € 768,- aan inkomsten per maand.

Vertel je hypotheekadviseur over je Studiefinanciering

Je studiefinanciering staat niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Je hypotheekadviseur en de hypotheekverstrekker kunnen uit de gegevens van BKR niet opmaken of je een studieschuld hebt.

Natuurlijk doe je er verstandig aan om je studieschuld wel te melden. Je hypotheekadviseur berekent namelijk voor je of je hypotheeklasten verantwoord voor je zijn. Als je niets over je studieschuld meldt, dan wordt er geen rekening gehouden met je maandelijkse lasten van je lening bij DUO, tenzij de hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker erachter komt.

Veel hypotheekverstrekkers vragen bij het beoordelen van je hypotheekdossier bankafschriften op. Als daar een overboeking naar DUO op staat, dan krijg je waarschijnlijk een vraag daarover als je niets over je studieschuld verteld hebt.

Sluit je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af? Moet je je huis met een restschuld verkopen? Het vangnet vanuit NHG vervalt als NHG erachter komt dat je je studieschuld hebt verzwegen.

HBO/WO-studenten met studieschuld

Een studiefinanciering van HBO/ WO-studenten bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk een lening, een reisproduct, een aanvullende beurs en een collegegeldkrediet. Het collegegeldkrediet is speciaal bedoeld voor het betalen van collegegeld.

Of studenten een aanvullende beurs kunnen krijgen hangt van het inkomen van de ouders en het aantal studerende broers en zussen af. Tijdens de eerste 5 maanden is de aanvullende beurs standaard een gift. Behaalt de student een diploma binnen 10 jaar? Dan wordt de rest van de aanvullende beurs ook een gift.

Een HBO/ WO-student kan in totaal 7 jaar studiefinanciering krijgen voor een 4-jarige opleiding. Een aanvullende beurs geldt alleen voor de eerste 4 jaar en het reisproduct voor de eerste 5 jaar. Duurt de opleiding langer? Dan kan de student langer studiefinanciering krijgen, maar de studiefinanciering moet wel binnen 10 jaar opgebruikt zijn.

De studieschuld bij DUO kan dus bestaan uit een lening en een collegekrediet. Heeft de student binnen 10 jaar geen diploma behaald? Dan komen daar de kosten van het reisproduct en de eventuele aanvullende beurs nog bij (exclusief de eerste 5 maanden). Afhankelijk van onder welk leenstelsel de student valt, wordt de studieschuld in maximaal 15 of 35 jaar terugbetaald.

MBO’ers met studieschuld

Voor MBO’ers ziet de studiefinanciering er anders uit. Zij ontvangen naast hun reisproduct nog wel een basisbeurs. Daarnaast kunnen zij een aanvullende beurs en een lening aangaan. De basisbeurs, de eventuele aanvullende beurs en het reisproduct zijn een gift voor MBO’ers, die een opleiding op niveau 1 of 2 volgen. De studiefinanciering geldt zolang de MBO’ers voor een studie op niveau 1 of 2 staan ingeschreven.

Bij opleidingen op niveau 3 en 4 worden de basisbeurs, de eventuele aanvullende beurs en reisproduct een gift als binnen 10 jaar een diploma is behaald. Dit wordt de prestatiebeurs genoemd. Tijdens het eerste jaar is de aanvullende beurs een gift. Ook voor MBO’erst geldt dat de aanvullende beurs afhankelijk is van het inkomen van ouders en het aantal studerende broers of zussen.

Haalt de MBO’er op niveau 3 of 4 geen diploma? Dan moet alles terugbetaald worden, behalve het eerste jaar van de aanvullende beurs. De beurs krijgt de student maximaal 4 jaar en de student kan maximaal 7 jaar lenen. En als de student een specialistische opleiding volgt kan maximaal 2 jaar extra studiefinanciering ontvangen worden. De studiefinanciering moet binnen 10 jaar opgebruikt zijn.

MBO’ers, die op niveau 1 of 2 geschoold zijn, kunnen dus eigenlijk alleen een studielening hebben. Heeft een MBO’er op niveau 3 of 4 binnen 10 jaar geen diploma behaald? Dan kan de studieschuld bestaan uit een lening, de kosten van de basisbeurs, de kosten van het reisproduct en van de eventuele aanvullende beurs (minus het eerste jaar). Afhankelijk van onder welk leenstelsel de student valt, wordt de studieschuld in maximaal 15 of 35 jaar terugbetaald.

Het reisproduct

Met het reisproduct kan de student gratis of met korting met het openbaar vervoer reizen. Het reisproduct behoort bij de studiefinanciering. Het is een lening van € 99,66 per maand, maar als het diploma binnen 10 jaar behaald wordt, wordt de lening een gift.

Heeft de student echter ten onrechte een reisproduct gehad? Dan wordt de student daarvoor gestraft en moet € 164,47 per maand dat er geen recht op was voor betalen. Over de schuld wordt 2% rente berekend. De schuld kan niet bij de studiefinanciering opgeteld worden, omdat DUO de schuld namens vervoersbedrijven int.

Bijverdienen met studieschuld

HBO’ers en WO’ers mogen onder het nieuwe leenstelsel onbeperkt bijverdienen. Valt een student onder het oude leenstelsel? Dan geldt er een inkomstengrens van € 13.989,13 in 2016. MBO’ers kunnen in 2016 tot € 13.989,13 bijverdienen naast een studiefinanciering.

Verdient een student meer dan de inkomstengrens? Dan mag de student geen studiefinanciering en reisproduct meer hebben. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van hun studiefinanciering. Doen zij dit niet? Dan moeten zij het inkomen terugbetalen dat zij boven de grens van € 13.989,13 hebben verdiend. De student betaalt maximaal terug wat de student in het jaar van de studiefinanciering in totaal heeft ontvangen aan basisbeurs, aanvullende beurs, en reisproduct.

Start de student een eigen bedrijf in het afstudeerjaar? Dan telt winst uit onderneming niet mee voor de bijverdiensten.

Studeren met een kind

Verzorgt de student tijdens de studie een kind? Is de student de enige ouder die voor het kind zorgt? Dan kan de student een ‘eenoudertoeslag’ krijgen. De student mag geen partner hebben en moet de kinderbijslag voor het kind ontvangen. Het kind staat op het adres van de student ingeschreven bij de gemeente.

Als de student een studie van 4 jaar volgt, kan de student de eenoudertoeslag gedurende maximaal 7 jaar krijgen. De eenoudertoeslag is een lening, maar als de student binnen 10 jaar een diploma behaalt dan wordt de toeslag die tijdens de eerste 4 jaar ontvangen is een gift. Als de studie langer duurt dan wordt de gift groter.

De studieschuld van de student bestaat dus uit een schuld, die behoort bij een HBO/WO-student of een MBO-student op niveau 1 en 2 of niveau 3 en 4 plus de eenoudertoeslag die de student na 4 jaar ontvangen heeft (of langer als de studie langer duurt dan 4 jaar). Als binnen 10 jaar geen diploma behaald is moet de student de volledige eenoudertoeslag terugbetalen. Afhankelijk van onder welk leenstelsel de student valt, wordt de studieschuld in maximaal 15 of 35 jaar terugbetaald.

Leeftijdsgrens voor studiefinanciering

Uiterlijk op de eerste dag van de maand waarin een student 30 jaar oud wordt kan de student een studiefinanciering aanvragen en in laten gaan. Stopt de student met de studie en de studiefinanciering? Zodra de student 30 jaar is kan dan geen nieuwe studiefinanciering meer aanvraagd worden.

Nederlanders komen automatisch in aanmerking voor een studiefinanciering. Niet-Nederlanders uit EU-landen en met bepaalde verblijfsvergunningen kunnen ook in aanmerking komen.

Hoe zit het met terugbetalen?

Stopt het recht op studiefinanciering? Dan hoeft de student tijdens de ruim eerste 2 jaar nog niet af te lossen. Na deze aanloopfase is de student verplicht om af te lossen. De onderwijsinstelling stuurt meestal automatisch een bericht naar DUO dat de student een diploma behaald heeft.

Terug